Onze algemene voorwaarden


Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van “Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten” verstrekken

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Opdrachten
3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard.

4. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan of buiten het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

8. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deskundige, een deurwaarder of een notaris. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).

9. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

10. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Declaratie/honorarium en kosten
11. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten honorarium vermeerderd met BTW verschuldigd.

12. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt.

13. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Pieterse Frijns Strafrechtsadvocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven vermeerderd met BTW. Iedere overeengekomen beperking van het honorarium geschiedt onder de voorwaarde dat Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten het volledige uurtarief vermenigvuldigd met de daadwerkelijk bestede tijd in rekening zal kunnen brengen, indien de cliënt recht heeft op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand door een derde, zoals b.v. de Staat der Nederlanden of een rechtsbijstandsverzekeraar. De cliënt machtigt in dat geval Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten de vergoeding direct bij deze derde te incasseren en in ontvangst te nemen met toestemming van verrekening. De cliënt machtigt de derde die tot voldoening van de vergoeding is gehouden, deze vergoeding direct aan Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten of aan de aan het kantoor verbonden Stichting Beheer Derdengelden uit te betalen. De cliënt machtigt de Stichting Beheer Derdengelden ieder bedrag dat zij voor de cliënt als vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand ontvangt door te storten naar de kantoorrekening van Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten ter voldoening van het honorarium of een restant daarvan.

14. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari van ieder jaar te wijzigen.

15. Ten aanzien van het honorarium is Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.

16. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling
17. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

18. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van cliënt.

19. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

20. Indien Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten zelf, dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt , dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

21. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 20 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente.

22. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van een voorschot of enige declaratie, heeft Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten naast de onder 20 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid
23. De aansprakelijkheid van Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten en de aan het kantoor verbonden werknemers is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

24. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

Derdengelden
25. Gelden die Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Archivering
26. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt. Processen-verbaal die vanwege politie en justitie in het kader van een strafzaak of hieraan verwante zaak aan Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten zijn verstrekt, kunnen door Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten direct na beëindiging van de zaak danwel na beëindiging van de opdracht worden vernietigd of geretourneerd aan justitie.

Klachten/ en geschillenregeling
27. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten neemt deel aan de klachten/ en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten/ en geschillenregeling Advocatuur.

28. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.

29. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

30. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

31. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

32. De geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van Euro 10.000,00.

33. Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

34. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ´s-Gravenhage aan de Bordewijklaan 46 (2591 XR) en op bereikbaar op telefoonnummer 070-3105310.

Toepasselijk recht en forumkeuze
35. Op de overeenkomst van opdracht tussen Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.